Дополнительное образование

2023 ж. жылға арналған жоғары медициналық және фармацевтикалық білімі бар мамандарды  білімін жетілдіру циклдарының күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Календарно-тематический план повышения квалификации специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2023 г.

 

Циклдың  атауы/Наименование циклов

 

 

.

Тындаушылар контингенті/

Контингент слуш ателей

¥зактығы сағат/апта/

Продолж -ть часов/нед.

Дәріскердін аты -жөні /

ФИО лекторов

Өткізу мерзімі / Сроки проведения

Өткізу жері/

Место проведения

1

Кардиологиядағы өзекті мәселелер/

Актуальные вопросы в кардиологии

Кардиологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, терапевты, ВОП

120/2

Джунусбекова Г.А. Тундыбаева М.К.

өтінім бойынша/

 по заявке

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

2

Жіті коронарлық синдромды диагностикалау және емдеу /

Диагностика и лечения острого коронарного синдрома

Кардиологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, терапевты, ВОП

60/1

Джунусбекова Г.А. Тундыбаева М.К.

өтінім бойынша/

 по заявке

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

 

3

 

ЖКС кейінгі пациентті оңалту

/ Реабилитация пациентов после перенесённого

оке

 

Кардиологтар, аритмологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, аритмологи, терапевты, ВОП

 

60/1

 

Джунусбекова Г.А. Тундыбаева М.К.

 

өтінім бойынша/

 по заявке

 

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

 

4

 

Кардиологиядағы клиникалық ЭКГ /

Клиническая ЭКГ в кардиологии

 

Кардиологтар, аритмологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, терапевты, ВОП аритмологи

 

60/1

 

Джунусбекова Г.А. Тундыбаева М.К.

 

өтінім бойынша/

 по заявке

 

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

6

МСАК дәрігерлерінің тәжірибесіндегі созылмалы жүрек жеткіліксіздігі / Хроническая сердечная недостаточность в практике врачей ПМСП

Кардиологтар, аритмологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, аритмологи, терапевты, ВОП

60/1

Джунусбекова Г.А. Тундыбаева М.К.

өтінім бойынша/

 по заявке

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

 

7

 

ҚЖА бар науқастарды МСАК деңгейінде диспансерлеу/

Диспансеризация больных с БСК на уровне ПМСП

 

Кардиологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, терапевты, ВОП

 

60/1

 

Джунусбекова Г.А. Тундыбаева М.К.

 

өтінім бойынша/

 по заявке

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

 

8

 

МСАК дәрігерлерінің тәжірибесіндегі артериялық гипертензия/

Артериальная

гипертензия в практике врачей ПМСП

 

Кардиологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, терапевты. ВОП

 

60/1

Тундыбаева М.К. Джунусбекова Г.А.

 

өтінім бойынша/

 по заявке

 

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

9.

МСАК дәрігері тәжірибесіндегі жүкті әйелдердегі жүрек-қан тамырлары аурулары/

Сердечно-сосудистые заболевания у беременных в практике

врача ПМСП

Кардиологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, терапевты, ВОП

120/2

 

Тундыбаева М.К. Джунусбекова Г. А.

өтінім бойынша/

 по заявке

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

10

МСАК дәрігерлерінің тәжірибесіндегі атеросклероз және дислипидемия / Атеросклероз и дислипидемии в практике врачей ПМСП

Кардиологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, терапевты, ВОП

60/1

 

Тундыбаева М.К. Джунусбекова Г.А.

өтінім бойынша/

 по заявке

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

11

МСАК дәрігерлерінің тәжірибесінде жүрекше фибрилляциясы/  Фибрилляция предсердий в практике врачей ПМСП

Кардиологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, терапевты, ВОП

60/1

 

Тундыбаева М.К. Джунусбекова Г.А.

өтінім бойынша/

 по заявке

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

 

12

МСАК дәрігерінің тәжірибесіндегі созылмалы коронарлық синдром / Хронический коронарный синдром в практике врача ПМСП

Кардиологтар, терапевтер, ЖПД/

Кардиологи, терапевты, ВОП

60/1

 

Тундыбаева М.К. Джунусбекова Г.А.

өтінім бойынша/

 по заявке

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

 

13

Диабет алды және ҚД бар пациенттерде жүрек қан тамырлары қаупінің төмендеуі/

Снижение сердечно­ сосудистых рисков у пациентов с

предиабетом и СД

Кардиологтар, аритмологтар, терапевтер, ЖПД, эндокринологтар/

Кардиологи, терапевты, ВОП, эндокринологи

60/1

 

Тундыбаева М.К.

өтінім бойынша/

 по заявке

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

14

Гломерулярлық аурулардың патоморфологиясы және емі / Патоморфология   и лечение гломерулярных болезней

Нефролог дәрігерлер/ врачи-нефрологи

120сағ./ч

 

(2 апта/нед)

Кабулбаев К.А.

2023ж.қыркүйек/

сентябрь 2023г

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

 

15

 

 «Гломерулярлық аурулардың патоморфологиясы және емі»

 

Нефролог дәрігерлер/ врачи-нефрологи

 

120сағ./ч

 

(2 апта/ нед)

 

Кабулбаев К. А.

 

2023ж.қазан/

октябрь 2023г

 

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

16

Нефролог дәрігері тәжірибесіндегі өзекті мәселелер/  Актуальные вопросы в практике врача

нефролога

Нефролог дәрігерлер/ врачи-нефрологи

120сағ:/ч

 

(2 апта/нед)

Кабулбаев К. А.

2023ж.қараша/

ноябрь 2023г

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

17

Гепатологияның өзекті мәселелері /

Актуальные  вопросы гепатологии

ЖПД, терапевтер, гастроэнтерологтар, инфекционистер / ВОП, терапевты, гастроэнтерологи, инфекционисты

120сағ./ч

 

(2 апта/ нед)

К ай бул л аева Д .А .

Д ж у м а б а ев а А .Е .

Т ан абаева А .С .

23.10 бастап 4.11.2023ж./С 23.10 по 4.11.2023 г.

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

18

Асқазан-ішек аурулары және жүктілік / Болезни   ЖКТ  и беременность

ЖПД, терапевтер, гастроэнтерологтар, инфекционистер, акушер-гинекологтар /

ВОП, терапевты, гастроэнтерологи, инфекционисты, акушер-

гинекологи

120сағ./ч

 

(2 апта/ нед)

К ай бул л аева Д .А .

Д ж у м а б а ев а А .Е .

Т ан абаева А .С .

20.11-2.12.2023 ./ 20.11-2.12.2023 г.

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ/ НИИ

кардиологии и ВБ

 

Техникалық орындаушы: Кадирниязова ГГ

 Тел   87479346598