МИССИЯСЫ

Ғылым мен клиникалықпрактиканыңозықжетістіктерінпайдаланаотырып, медициналықкөмеккөрсетудіңжоғарыдеңгейіне, халықтыңденсаулығынжақсартуғажәнесақтауғаұмтылу, қазіргізаманғыбілім беру бағдарламаларынегізіндежоғарыбіліктімамандардыдаярлау

КӨРІНІСІ

Халықтыңқажеттіліктерінежауапберетінпациенттердіңсапасы мен қауіпсіздігініңхалықаралықстандарттарынасәйкесклиникалықпрактиканыдамыту. Елдіңтұрақтыәлеуметтік-демографиялықдамуынқамтамасызетуүшінтиімдітерапевтікқызметтіқұру, денсаулықтыжақсартужәне ҚР халқыныңөмірсүруұзақтығынұлғайту.

МАҚСАТЫ

1 МАҚСАТ: Медициналықкөмеккөрсетудіңжоғарыдеңгейінқамтамасызету

- медициналықмамандардыңклиникалықдағдылары мен құзыреттеріндамытужәнежетілдіру.

- денсаулықсақтаупрактикасына диагностика, емдеужәнеоңалтудыңозықәдістеріненгізу.

- медициналықкөмектіңсапасынүнеміарттыружәнеклиникалықнәтижелердіжақсарту.

2 МАҚСАТ: Халықтыңденсаулығынжақсартужәнесақтау

- аурулардыңалдыналубағдарламаларынәзірлеужәнеіскеасыру, сондай-ақсалауаттыөмірсалтыннасихаттау.

- халықтыңбарлықсанаттарынасапалыжәнеқолжетімдімедициналықкөмеккөрсету.

- денсаулықсақтаудағыбасымдықтардыжәнехалықтыңденсаулығынжақсартужөніндегішаралардыанықтауүшінэпидемиологиялықжағдайдызерттеужәнеталдау.

3 МАҚСАТ: Жоғарыбіліктімамандардыдаярлау

- заманға сайденсаулықсақтаудыңқажеттіліктері мен талаптарынасәйкескелетінзаманауибілім беру бағдарламаларынәзірлеужәнеіскеасыру.

- резиденттерүшінжоғарысапалыбілімгежәнекәсіби даму мүмкіндіктерінеқолжеткізудіқамтамасызету.

-біліктіліктіарттырудыжәнеғылыми-зерттеуқызметінеқатысудықосаалғанда, медицина мамандарынбелсендіжәнеүздіксізоқытуғаықпалдасу.

4МАҚСАТ: Ғылым мен клиникалықтәжірибеніңозықжетістіктерінпайдалану

-медицинадағығылыми-зерттеужұмыстары мен инновациялардықолдаужәнедамыту.

- озықтехнологияларды, диагностика жәнеемдеуәдістерінпрактикадаенгізу.

- білім мен тәжірибеалмасуүшінғылымижәнемедициналықұйымдарменынтымақтастық құру.

ҚЫЗМЕТ ПРИНЦИПТЕРІ

Пациент пен дәрігердіңөзара сенімдіқарым-қатынасы

Тұрақтыкәсібиөсу

Жаңатехнологияларғаашықтық

Сыйластықжәнеөзарақолдау

Институт активтерінеменшікретіндеқарау

Дәрігер мен мейіргерқызметкерлерініңбәсекегеқабілеттілігінарттыру

ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ ЭТИКАЛЫҚ ПРИНЦИПТЕР

Өз қызметінде КжІА ҒЗИ ҚР заңнамасын, азаматтардыңденсаулықсақтау мен медициналықкөмеккеқұқықтары, дәрігердіңантын, гуманизм мен мейірімділікқағидаттарынбасшылыққаалады.

Институт қызметкерлерібарлықкүш-жігерінөзініңбіліктілігі мен құзыреттілігіне, азаматтардыңденсаулығынқорғауісіне, оларғакөрсетілетінкөмектіңсапасынбарыншажоғарыкәсібидеңгейдеқамтамасызетугебағыттайды.

Жынысына, жасына, нәсіліне және ұлтына, тұрғылықты жеріне, әлеуметтік мәртебесіне, діни және саяси сенімдеріне, сондай-ақ өзге де медициналық емес факторларға қарамастан кез келген азаматқа медициналық көмек көрсету құндылық болып табылады. Институттың медицина қызметкерлері өздерінің кәсіби білімдері мен шеберлігін, дағдылары мен эрудициясын үнемі жетілдіріп отырады. Сондай-ақ, қолда бар ресурстар шегінде, мынадай бағыттар шеңберінде өзінің біліктілігіне, лауазымдық нұсқаулықтарына және қызметтік міндеттеріне сәйкес сапалы және қауіпсіз медициналық көмекті қамтамасыз етуге жауапты, оның ішінде моральдық тұрғыдан да жауапты болады:

1. Құзыреттілік;

2. Жауапкершілік;

3. Пациентке бағдарлану;

4. Алқалылық;

5. Бәсекегеқабілеттілік.